Lokalizácia miesta poruchy v sieti 22 kV s využitím prvkov umelej inteligencie
 
 
  Projekt
  Riešitelia
   Zoznam riešiteľov
  Výsledky
  Publikácie
  Kontakt
   
 
   
 
Zoznam a popis výskumného tímu

Výskumný tím je tvorený výlučne pracovníkmi Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline pôsobiacimi na Katedre výkonových elektrotechnických systémov. Členovia výskumného tímu majú bohaté skúsenosti s riešením rozmanitých úloh týkajúcich elektrizačnej sústavy. Svojím odborným zameraním pokrývajú oblasti riešené v predkladanom projekte.

Do výskumného tímu patrí:

 • prof. Ing. Juraj Altus, PhD.
  zodpovedný riešiteľ projektu. Je vedúcim katedry a členom oddelenia elektroenergetiky. Vo svojej odbornej činnosti sa zameriava najmä na problematiku prenosu elektrickej energie a modelovania prevádzky elektrizačnej sústavy (výpočet skratov).

 • Ing. Peter Braciník, PhD.
  zástupca zodpovedného riešiteľa projektu. Je členom oddelenia elektroenergetiky. Vo svojej odbornej činnosti sa zameriava na riadiace a informačné systémy aplikované v elektroenergetike a na aplikáciu znalostných a expertných systémov do elektroenergetiky.

 • doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD.
  zástupkyňa vedúceho katedry a vedúca oddelenia elektroenergetiky. Vo svojej odbornej činnosti sa zameriava na problematiku nepriaznivých vplyvov na elektrizačnú sústavu a na problematiku výpočtu chodu elektrických sietí.

 • doc. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.
  je členom oddelenia elektrických pohonov a elektrickej trakcie. Vo svojej odbornej činnosti sa zameriava na problematiku elektrických strojov a prístrojov.

 • doc. Ing. Milan Novák, PhD.
  Vo svojej odbornej činnosti sa zameriava na problematiku výroby a rozvodu elektrickej energie a problematiku riadenia elektrizačných sústav.

 • Ing. Marek Roch, PhD.
  je členom oddelenia elektroenergetiky. Vo svojej odbornej činnosti sa zameriava na programovanie a problematiku riadiacich systémov.

 • Ing. Marek Höger
  je členom oddelenia elektroenergetiky. Vo svojej odbornej činnosti sa zameriava na riadiace a informačné systémy aplikované v elektroenergetike.

 • Ing. Petr Hečko
  je doktorandom na oddelení elektroenergetiky.

 • Ing. Matej Hraško
  je doktorandom na oddelení elektroenergetiky.

 
[úvod] [projekt] [riešitelia] [výsledky] [publikácie] [kontakt]
created (c) 2008 MZM DATA