Lokalizácia miesta poruchy v sieti 22 kV s využitím prvkov umelej inteligencie
 
 
  Projekt
  Riešitelia
  Výsledky
   Súhrn výsledkov
   Uplatnenie výsledkov
   Popis výsledkov
   Ročné správy
  Publikácie
  Kontakt
   
 
   
 
Súhrn výsledkov

V rámci riešenia projektu bol zostavený komplexný simulačný model vedenia 22 kV, ktorý umožňuje simulovať všetky typy porúch, ktoré sa vyskytujú vo vedeniach 22 kV v ľubovoľnom počte a v ľubovoľných miestach vedenia. Pre modelovanie dispečerského riadenia vedení 22 kV bol vytvorený model SCADA systému, ktorý umožňuje získavať zo simulačného modelu žiadané dáta a zároveň umožňuje zasahovať do bežiacej simulácie. Záznamy o činnosti ochrán a spínacích prvkov, zaznamenané počas simulácií rôznych typov porúch, boli použité pre získanie produkčných pravidiel. Ich analýzou boli určené dôležité informácie, ktoré je potrebné prenášať na dispečing, aby bolo možné spoľahlivo určiť typ poruchy. Na základe modelovania prevádzky vedení 22 kV bola navrhnutá nová metóda pre lokalizáciu miesta poruchy. Metóda je založená na využití princípu triangulácie. Pre metódu bol navrhnutý matematický aparát a výpočtový algoritmus a zároveň boli definované dáta potrebné pre výpočet a spôsob ich získavania. Funkčnosť navrhnutej metódy bola úspešne overená simulačne, ako aj na vytvorenom fyzikálnom 3-fázovom modeli vedenia 22 kV. V záverečnej etape projektu bol navrhnutý a vytvorený jednoduchý expertný systém, ktorý využíva získané produkčné pravidlá pre určovanie typu poruchy a navrhnutú metódu pre výpočet miesta poruchy. Počas riešenie projektu sa podarilo splniť hlavný cieľ projektu, ako aj čiastkové ciele jednotlivých etáp projektu. Všetky dosiahnuté výsledky boli publikované v časopisoch a domácich i zahraničných IEEE konferenciách s výborným ohlasom.

 
[úvod] [projekt] [riešitelia] [výsledky] [publikácie] [kontakt]
created (c) 2008 MZM DATA