Online simulátor

Vytvorený simulátor siete 22 kV sa aktívne používa pri výučbe študentov bakalárskeho študijného programu Elektrotechnika a inžinierskeho študijného programu Elektroenergetika.
Pre ukážku začlenenia vytvoreného simulátora do výučbového procesu uvádzame ako príklad nasledovné úlohy:

1. Symetrické skraty na distribučnom vedení

2. Zemné spojenia na distribučnom vedení