Popis projektu

Na Katedre výkonových elektrotechnických systémov (KVES) Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline sú v rámci študijných programov Elektrotechnika a Elektroenergetika vyučované taktiež predmety, ktoré sú zamerané na výrobu a distribúciu elektrickej energie a na dispečerské riadenie elektroenergetických distribučných sietí. V súčasnej dobe prechádzajú tieto odvetvia výraznými zmenami, ktoré sú spôsobené predovšetkým začleňovaním rôznych typov obnoviteľných zdrojov energie do distribučnej sústavy a inštaláciou inteligentných prvkov priamo do distribučných vedení. Tieto inovácie však zo sebou prinášajú nové požiadavky na teoretické znalosti a praktické skúsenosti absolventov z oblasti inteligentného riadenia distribučných sietí.

Pedagógovia zabezpečujúci výučbu príslušných predmetov majú dostatočné teoretické ako aj praktické skúsenosti, ktoré by chceli zúročiť pri modernizácií metód výučby v rámci seminárov a laboratórnych cvičení. Cieľom je študentom poskytnúť nové metódy a formy vzdelávania, pomocou ktorých by bolo možné u študentov vybudovať potrebné odborné návyky a znalosti práve z oblasti inteligentného riadenia distribučných sietí. Inovované a novo vytvorených učebné pomôcky a materiály budú sprístupnené prostredníctvom interaktívnej web stránky, čím sa sprístupní ich využívanie nie len pre študentov iných vysokých škôl doma a v zahraničí, ale aj pre širokú odbornú verejnosť.