Aktuality
O nás
  Všeobecné informácie
  Zloženie katedry
  Oddelenia katedry
  Výročné správy
  Mapa katedry
  Kontakt
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
Všeobecné informácie

Katedra elektroenergetiky a elektrických pohonov vznikla v školskom roku 1955/56 ako Katedra elektrickej trakcie a energetiky na Vysokej škole železničnej v Prahe. Od roku 1992 je začlenená do Elektrotechnickej fakulty ako jedna z troch profilových katedier.

 Katedra bola dlhé roky akreditovaná v študijnom odbore „Elektrická trakcia a energetika“. Absolventi katedry boli pôvodne pripravovaní hlavne pre odbory 24 a 12 FMD, pre priemyselné podniky, ktorých výrobná náplň zasahovala do oblasti elektrickej trakcie (Škoda Plzeň, ČKD Trakce Praha, ŽOS Nymburk, ŽOS Vrútky), pre mestskú a závodnú dopravu, vedeckovýskumné a vývojové pracoviská elektrotechnického priemyslu.

Zmena trhu práce donútila katedru, aby popri svojich tradičných pedagogických a výskumných aktivitách, hľadala ďalšie možnosti uplatnenia svojich absolventov. Katedra bola organizačne rozčlenená na oddelenie elektrickej trakcie, elektrických pohonov, výkonovej elektroniky a oddelenie elektroenergetiky. Pedagogické a výskumné aktivity jednotlivých oddelení zaisťujú široký priestor pre profiláciu absolventov, ktorý dnes pokrýva prakticky celú oblasť silnoprúdovej elektrotechniky.

Mimoriadnym, a dá sa povedať zlomovým obdobím pre katedru, boli roky 1991-1994. V tomto období sa na katedre realizoval projekt TEMPUS JEP - 1939/91- 94. Tento projekt s názvom "Zvyšovanie úrovne výučbových aktivít v oblasti výkonovej elektroniky" výrazne poznačil ďalšie smerovanie katedry. Cieľom projektu bolo zostavenie nových učebných osnov pre výkonovú elektroniku, elektrické pohony, elektrické stroje, vybudovanie nových laboratórií, nákup výpočtovej a meracej techniky, mobility študentov a pedagógov. Celý projekt garantovali univerzity v Catánii, Ríme, Londýne a Helsinkách. Výsledky projektu posunuli katedru o veľký kus dopredu v jej snažení o modernú katedru s kvalitným vzdelávacím programom. V roku 1996 sme ukončili projekt TEMPUS JEN-01939SQ-94, ktorý bol logickým pokračovaním predchádzajúceho projektu.

V školskom roku 1998/99 katedra zaviedla medziodborové štúdium „Informačné systémy v elektroenergetike”. Štúdium je zabezpečované spolu s katedrou riadiacich a informačných systémov. Cieľom štúdia je pripraviť absolventov zameraných na informatiku a moderné spôsoby riadenia, prenosu a spracovania dát v energetike.

Vzhľadom na celkovú orientáciu katedra požiadala o akreditáciu v novom študijnom odbore „Elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo“. Po úspešnej akreditácii má katedra v rámci tohto študijného odboru akreditované špecializácie elektroenergetika, výkonová elektronika, elektrické pohony, elektrická trakcia.

V doktorandskom štúdiu je od roku 1997 katedra akreditovaná v študijnom odbore „Silnoprúdová elektrotechnika“. V rámci tohto odboru je možné študovať zamerania elektrické pohony, elektrické stroje a prístroje, výkonová elektronika a elektrická trakcia.

Sídlom celoslovenskej odborovej komisie pre tento odbor sa stala EF ŽU, Katedra elektroenergetiky a elektrických pohonov. Predsedom komisie je prof. Ing. Ján Vittek, PhD.

V roku 2001 katedra intenzívne spolupracovala s viacerými firmami na Slovensku. Za pomoci firmy ABB pokračovalo budovanie laboratória elektrických staníc. Je vybavené špičkovou technikou, ktorú vyrábajú firmy spoločnosti ABB v ČR, SRN, Fínsku a Taliansku.

V roku 2001 katedra nadviazala spoluprácu s firmami PPA Controls a SIEMENS.

Za štyridsaťsedem rokov svojej existencie Katedra elektrickej trakcie a energetiky vychovala veľa odborníkov pre všetky oblasti hospodárstva. Postupom času sa však menili požiadavky na obsahovú náplň štúdia a menili sa aj odberatelia našich absolventov. Požiadavky praxe nútili pracovníkov katedry na smerovanie učebných osnov smerom, ktorý robí našich absolventov konkurencie schopných na trhu práce. Novým podmienkam sa musia prispôsobiť nielen učebné osnovy, pedagógovia, ale aj názov a štruktúra katedry. A tak od roku 2019 katedra vystupuje pod menom Katedra elektroenergetiky a elektrických pohonov. Všetci dúfame, že pod novým menom bude pokračovať vo výchove nových bakalárov, inžinierov a doktorandov rovnako úspešne ako doteraz.