Aktuality
O nás
  Všeobecné informácie
  Zloženie katedry
  Oddelenia katedry
  Výročné správy
  Mapa katedry
  Kontakt
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Litvaj Ivan, PhD.
E -mail:  Ivan.Litvaj(at)feit.uniza.sk
Tel. číslo:  041 513 2168
Miestnosť:  BD218 (ND220)
<<<<
 Oblasť záujmu:
 Manažérstvo kvality, Manažment, Metrológia
 Výučba predmetov:
 Publikácie:
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013 a skôr
Litvaj Ivan, Poniščiaková Oľga: Manažment znalostných procesov v malej firme , Grant journal, Vol. 2, iss. 2 , , 2013, ADE, str.: 57-60, SK.
Ivan Litvaj:  Znalostní procesy v malé firmĕ , QUAERE 2013, Interdisciplinární mezinárodní vĕdecké konference doktorandů a odborných asistentů, Hradec Králové, Česká republika, 20.-24.5.2013, AFC, str.: 400-408., SK.
Ivan Litvaj:  Znalostné procesy a ich uplatnenie v malých dopravných podnikoch, Transport means 2013, proceedings of the 17th international conference, October 24-25, 2013, Kaunas University of Technology, Lithuania, October 24-25, 2013, AFC, str.: 153 -156. , EN.
Litvaj, I.: Nový obraz budúcnosti v manažmente podnikov v globálnej ekonomike, Zborník medzinárodnej konferencie ELEKTROTECHNOLÓGIA 2013, Terchová, 2013, 06, 05.-07., BEF, str.: 56-58, SK.
Litvaj, I.: Kvalita ako strategický predpoklad konkurencieschopnosti podniku, Zborník medzinárodnej konferencie ELEKTROTECHNOLÓGIA 2013, Terchová, 2013, 06, 05.-07., BEF, str.: 48-52, SK.
Litvaj, I., Drbúl, M., Kovačiková, A.: Manažment kvality, rizika a znalosti v malých a stredných podnikoch, Technologické inžinierstvo, Roč. 8, č. 1 , , 2011, ADF, str.: 6-8., SK.
Ivan Litvaj, Eva Slamková, Andrea Kovačiková: Quality system management in small and medium enterprises, In: Industrial engineering of the future - InvEnt 2011 : proceedings of the international conference , Žilina: University of Žilina, 19.9.-21.9.2011, AFD, str.: 60-63, EN.
Litvaj, I.; Slamková, E.:: Príčiny nekvality výrobkov a služieb, InvEnt, Terchová, 2010, 06,7.-9., AFD, str.: 8-11, SK.
Litvaj, I.; Slamková, E.:: Samohodnotenie vzdelávacích inštitúcií metódou Caf, InvEnt 2009, Jasná, 2009, 05, 24.-26., AFD, str.: 156-159, SK.
Litvaj, I.; Turek, S.; Drbúl, M.:: Hodnotenie systému merania, Ai magazine 4/2009, SR, 2009, 12, BDF, str.: 20-22, SK.
Litvaj, I.; Kopecký, V.:: Bezpečnosť práce v školských laboratóriách elektrotechnických štúdijných odborov, ELDICOM 2009, Žilina, 2009, 01, BED, str.: 84-87, SK.
Litvaj, I.; Kmeť, S.:: Vplyv údržby na spoľahlivosť a bezpečnosť systémov, Nové smery v diagnostike a opravách elektrických strojov a zariadení, Zuberec, 2008, 05, 27.-29., AFD, str.: 122-128, SK.
Litvaj,I.: Analýza systému merania, Elektrorevue, Žlina, 2007, BDF, str.: 5, SK.
Očenášová, L., Turek, S., Litvaj, I.: The contribution to the assesment of roundness deviations, The 4th. International Congress on Precision Machining ICPM, Kielce-Sandomierz, Poland, 2007, 09, BEC, str.: 83-87, EN.
Drbúl, M., Turek, S., Očenášová, L., Litvaj, I.: Prepojenie digitálneho podniku na 3D CMM, 5.th International conference, Engineering technology and automation, Žilina-Vrútky, Slovenská republika, 2007, 10, BED, str.: 46-47, SK.
Očenášová, L., Turek, S., Litvaj, I.: Analýza systému merania, The 5th. International conference, Engineering technology and automation, Žilina-Vrútky, Slovenská republika, 2007, 10, BED, str.: 110-111, SK.
Očenášová, L., Turek, S., Litvaj,I.: Porovnanie spojitej a nespojitej metódy pri meraní priemeru rotačných súčiastok, Automation in production, planning and manufacturing, Valča, Slovenská republika, 2007, BED, str.: 187-190, SK.
BERAN,J., LITVAJ, I.: Určovanie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-3, STN 33 2000-5-51, IX.Celoslovenský seminár elektrotechnikov, Trenčín, 2007, 10, 17-18, BEF, str.: 53-55, SK.
 Projekty:
KEGA 031ŽU-4/2016 Implementation of GPS product specifications into the teaching of engineering study programs and into technical practice
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jozef Bronček, PhD
Spoluriešitelia: Ing. Ivan Litvaj, PhD.

VEGA 1/0526/13 Modeling the multilateral relationships of economic subjects and enhancing the quality of their decision-making processes with IT support
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Emeše Tokarčíková, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Ivan Litvaj, PhD.

ITMS 26110230060 Development of culture of quality at the University of Zilina based on European standards of education
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. M. Mária Rostášová, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Ivan Litvaj, PhD.

AAA Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu II
Zodpovedný riešiteľ: Ľubomír Galbavý (Štátny inštitút odborného vzdelávania)
Spoluriešitelia: Ivan Litvaj, Viliam Kopecký